Bàn phím cơ

Khi mới lần đầu nghe tới khái niệm “bàn phím cơ”, mình thắc mắc: chẳng phải bàn phìm chúng ta đang xài đều là bàn phím cơ hết hay sao, có cái nào là “bàn phím quang” hay “bàn phím điện tử” đâu. Thử tìm hiểu 1 chút thì ấn tượng đầu tiên là giá:

Read More

Sql injection

Tấn công sql injection cũng có nhiều thứ lắt léo. Phát hiện được lỗi, khi khai thác mới thấy khá khoai. Có thể dùng Union để đọc được tất cả các thông tin lưu trong database, bao gồm cả username và mã hash của password, nhưng muốn can thiệp sâu hơn: cấy backdoor, tạo thêm

Read More