SQL Join and Where

Có câu lệnh chạy mãi không được, vì có cả join và where. Hóa ra khi có join thì where phải chuyển luôn vào trong join và biến thành AND dạng `Join table1 On table.us

Read More →