Up in the air

Học tiếng Anh để biết đọc, biết viết thì không khó lắm. Nhưng để thực sự giỏi thì quả là khó. Mình vẫn chưa xem được hoàn toàn film bằng tiếng Anh,

Read More →