Install Sql Server Driver on Ubuntu

MS có bài hướng dẫn, nhưng thực hiện không thành công, làm xong khi chạy php -v máy báo không load được dynamic extensions là 2 cái mới cài: Hóa ra là do 1 lỗi của PECL, theo đó nó cài đặt nhưng không đưa vào thư mục extension mặc định của nó (mà cài

Read More