Lỗi căn bản Javascript

Trước tiên là cách lấy giá trị của jQuery, hàm $(this).val() chỉ lấy giá trị của input trong form, còn nếu là div/class thông thường thì phải lấy giá trị qua

Read More →