Dũng cảm

Khi đọc đến phần cuối của Harry Potter, ta sẽ thực sự khâm phục 1 người đàn ông. Ông ta đã làm những gì ông thấy nên làm, mặc dù những điều đó thậ

Read More →