Linh tinh tháng 6/2010

Thứ 7 vừa rồi lên công ty để dự round table meeting đánh giá mấy em A1, A2. Đây là lần đầu tiên mình tham gia việc đánh giá này, và nhận thấy cách làm này đã khắc phục đáng kể việc đánh giá dựa trên cảm tính nếu giao cho 1 người đánh giá.

Read More