Nước rút

Vậy là đã gần đến giai đoạn nước rút của mùa kiểm toán năm nay. Mình đang in charge PTSC,  một khách hàng khá lớn. Năm nay mọi chuyện không thuận lợi nh

Read More →