Nước rút

Vậy là đã gần đến giai đoạn nước rút của mùa kiểm toán năm nay. Mình đang in charge PTSC,  một khách hàng khá lớn. Năm nay mọi chuyện không thuận lợi như các đợt trước, vì anh Vững đã nghỉ, chỉ còn lại 1 mình Quý làm báo cáo. Quý thì lại phải chuẩn

Read More