Hùng Vương

Theo sử sách, đất nước Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Bây giờ là năm 2014 sau công nguyên. Như vậy, nước Việt phải tồn tại từ năm 2000 trước công nguyên. Có tổng cộng 18 đời vua Hùng, sau đó truyền ngôi đến An Dương Vương. Mà An Dương Vương chết vào khoảng

Read More