New webcam

Hôm trước bố vào, chị Hải có gửi cho mình 1 cái webcam, vì chị đang thừa 1 cái, để thỉnh thoảng chat với các cháu. Cái webcam có 1 thứ mà mình thấy rất t

Read More →

Apache command

Here are some useful command for running Apache on Linux: – Operation: /etc/init.d/apache2 start|stop|reload|restart|configtest – Errors: Could not reliably determine the server’s

Read More →

Sau mùa bận

Vậy là mùa bận cũng đã qua. Bây giờ mọi người đã có thời gian để thở. Sang tháng sau là mình phải thi ACCA rồi. Lần này học hành có vẻ nghiêm túc hơn 2

Read More →

Đặt tên

Sáng tạo quả thật là 1 việc không đơn giản. Chẳng phải là sáng tạo gì lớn lao, chỉ là nghĩ ra 1 cái tên cho bussinees của mình (trong tương lai). Đương nhiê

Read More →