SQL Join and Where

Có câu lệnh chạy mãi không được, vì có cả join và where.
Hóa ra khi có join thì where phải chuyển luôn vào trong join và biến thành AND
dạng
`Join table1
On table.user_id = table1.id
AND abc (where condition)`

Lưu lại để nhớ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *