Lỗi AS/2

Không chạy được folio. Giải pháp: Properties/Comparability/Chon Windows XP. Áp dụng cho cả Folio và AS/2

Không gõ được tiếng Việt bằng Unikey trên file Word/excel mở bằng AS/2. Giải pháp: chạy Unikey theo chế độ Run as administrator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *