Những sự cố nhỏ khi lập trình

Khi mình viết model có chứa biến kiểu boolean, thì Playframework tự động tạo field trong Mysql với kiểu bit. Vấn đề là Mysql không nhận giá trị này.

Thay kiểu bit trong Mysql bằng TITYINT(1) thì lại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *