Lỗi căn bản Javascript

Trước tiên là cách lấy giá trị của jQuery,

hàm $(this).val() chỉ lấy giá trị của input trong form, còn nếu là div/class thông thường thì phải lấy giá trị qua $(this).html()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *