Khác biệt giữa kế toán và thuế

Khách hàng mình đang kêu vì vụ lập dự phòng hàng tồn kho. Số là năm ngoái khi so sánh giữa giá trị sổ sách và giá bán trên thị trường (trừ chi phí bán hàng) thì giá sổ sách cao hơn, nên phải lập dự phòng. Số lập dự phòng này đã được loại trừ khi tính thuế. Đó là chuyện khác biệt bình thường.

Tuy nhiên năm nay công ty đó reverse bút toán dự phòng này lại, giảm hàng tồn kho (và tăng lợi nhuận). Đúng ra số này phải đưa vào “các khoản giảm trừ doanh thu” mới hợp lý, vì năm ngoái đã bị đánh thuế thì năm nay phải trừ ra. Tuy nhiên theo thông tư về thuế TNDN thì phần này lại tính vào thu nhập khác. Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế với thuế suất chỉ 10% cho doanh thu từ hoạt động chính, còn thu nhập khác thì vẫn chịu thuế suất phổ thông (25%). Vậy là công ty này thiệt đơn thiệt kép về mặt thuế.

Bây giờ làm đúng (theo luật) thì phi logic (và bất công cho khách hàng). Mà vẫn phải làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *