Năm mới

Đua đòi viết vài chữ cho nó có khí thế.
Định viết 1 bài đàng hoàng nhưng thôi, để đến tết ta. Mình là người Việt mà 🙂

2 thoughts on “Năm mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *