Things I want to do on weekends

  1. Cafe sáng và ăn sáng tại Văn Thánh
  2. Chơi cầu lông
  3. Học Guitar
  4. Lập trình web
  5. Đọc sách tại đồng cỏ xanh mướt
  6. Đi bơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *